Skip to main content

Citatet er hentet fra forordet det i det forslag til ny kulturpolitik i Helsingør Kommune, som kulturudvalget har sendt i høring. Fristen for høringssvar slutter i dag, 14. april 2030. Elsinore 2032 har netop indsendt foreningens høringssvar. På knappen kan du downloade kommunens forslag. Nedenfor kan du læse høringssvaret.

Helsingør, 14. april 2023

Til Helsingør Kommune
Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Høringssvar til foreslået kulturpolitik 2030

Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032 (i daglig tale: Elsinore 2032) har med stor interesse læst Helsingør Kommunes udkast til den kommende kulturpolitik. Vi vil gerne kvittere for politikkens generelle invitation til samarbejde med civilsamfund og erhvervsliv, som er den samme grundtanke bag vores egen forening.

Kulturlivet i Helsingør er rigt, mangfoldigt og ambitiøst, og det kræver en politik, der både kan understøtte og udvikle det. Da vores forening har et langsigtet fokus – faktisk endnu længere end både kulturpolitikken og kommunens Vision 2030 – byder vi hermed ind med vores høringssvar, som vi håber kan være med til at udstikke retningen i mange år fremover.

Kommercielle aktører bør fremmes

Selvom en politik hverken kan eller skal nævne alle, mener vi at de kommercielle og semikommercielle aktører bør fremhæves og at det konkret bør fremgå, hvordan kulturpolitikken der jo netop lægger op til samarbejde mellem sektorerne, bør konkretisere, hvordan kommunen vil fremme deres aktiviteter.

Aktører som fx Marienlyst Hotel, Album Bar, Karosserifabrikken, Café Divino, Hornbækhus, Soul Garden Festival og Helsingør Kammeropera har ambitiøse kulturprogrammer, som på privat initiativ bidrager til Helsingørs unikke palette af kulturtilbud, og derved skaber liv og omsætning i kommunen. Den indsats mener vi ikke bare bør anerkendes, men også fremmes.

Vi opfordrer til, at politikken sigter mod at etablere et formaliseret erhvervssamarbejde med vækstfremmende initiativer i den private kultursektor.

Integration og mangfoldighed

Vi bifalder at boligområderne i kulturpolitikken er eksplicit nævnt. Yderligere mener vi, at Helsingørs etniske og demografiske mangfoldighed skal fremhæves som et aktiv i integrationen af alle borgere i lokalsamfundet. Helsingør har som søfartsby gennem tiderne udviklet en kosmopolitisk profil og det skal en politik, der ønsker at være favnende og for alle, bygge videre på.

Vi opfordrer til, at mangfoldighed og etnicitet som en naturlig del af kommunens kulturpolitik bør ekspliciteres som et vigtigt indsatsområde.

Kultur som investering og erhverv

Vi mener at anledningen skal bruges til eksplicit at understrege paradigmeskiftet fra den tidligere opfattelse af kulturen som et rekreativt støtteresort til at være et reelt område, kommunen investerer. Sådan forstået at man lægger vægt på, at kultur ikke primært betragtes som en omkostning, men som en investering; både ift. konkrete kroner og ører, ift. brandingværdi og indtjeningsmuligheder, ift. at kulturen også skaber arbejdspladser og omsætning – ikke kun i turistbranchen, men som branche og erhverv i sig selv.

Idéen om at skabe kultur med andre finansieringsmuligheder end kommunal støtte, har vi som forening allerede taget til os. I forlængelse heraf må det gøres tydeligere, hvilke samarbejdsmuligheder mellem kommunen og private aktører, foreninger, erhvervslivet etc. man tilsigter. Det vil styrke den løbende udvikling af Helsingørs kulturliv, uafhængigt af udviklingen i kommunens økonomi.

Vi opfordrer til, at kultur- og eventtilskudsordningerne konsekvent italesættes som investeringer samt at man i samarbejde med aktørerne udarbejder et konkret ROI-indeks.

Tværsektoralt samarbejde

Sat lidt på spidsen, skal forslaget til ny kulturpolitik løse både klimakrisen og mistrivselspandemien. Vi er enige i intentionen om at kultur, udover at have en egenværdi, også skal være med til at understøtte øvrige forvaltningsområder – uddannelse/undervisning, mental sundhed og livskvalitet, erhvervsudvikling etc. I naturlig forlængelse heraf fordrer det selvsagt mere samarbejde mellem kommunens egne forvaltninger, da budgettet på kulturområdet er det mindste af alle kommunens områder. Kommunen må derfor etablere forvaltningsstrukturer som tænker sine politikker, strategier og budgetter på tværs af områderne. Lidt karikeret udtrykt, skal kulturen sidde med til højbords og have mulighed for at tage aktivt del i fx klima- og velfærdfsinvesteringer, hvis altså kulturen skal understøtte og udvikle andre forvaltningsområder.

Vi opfordrer til, at der indføres en tværfaglig forvaltningsskik, som systematisk skal fremme integration af kulturen på velfærds- uddannelses- og klimaområdet.

Europæisk dimension

Kulturlivet i Helsingør har længe haft internationalt tilsnit og det mener vi i højere grad bør vægtes fremover. Forslaget til ny kulturpolitik hævder at være lokalt, nationalt og internationalt. Ved i den internationale dimension at fokusere kræfterne på det europæisk perspektiv, kan der kan tænkes i mange flere samarbejder og finansieringskilder.

Vi opfordrer til, at kommunen arbejder for at fremme den europæiske dimension – eksempelvis ved at allokere ressourcer til at understøtte både kommunale og ikke-kommunale kulturaktørers muligheder for at byde ind i EU-puljer eller øvrige, internationale finansieringsmuligheder.

Elsinore 2032 ser frem til udmøntningen af kulturpolitikken og til det fremtidige samarbejde om Helsingørs kulturliv.

På vegne af bestyrelsen
Aslak Gottlieb, formand


Elsinore 2032 arbejder for at Helsingør i 2029 tildeles titlen som Europæisk Kulturhovedstad næste gang det bliver Danmarks tur, i 2032.

Foreningen blev stiftet ultimo 2021 med mulighed for at borgere, foreninger og virksomheder kan melde sig ind.

Primo april 2023 har foreningen 60 private medlemmer og følgende foreninger samt virksomheder:

 • a-round
 • Boliggaarden
 • Chaplin
 • DanBolig
 • Den Internationale Højskole
 • Døssing & Partnere
 • Espergærde Musikforening
 • Frederiksborg Amts Avis
 • Helsingør Dagblad
 • Helsingør Handel
 • Helsingør Teater
 • Kildehøj
 • KNUD E. HANSEN
 • Magnae Vitae
 • Spar Nord
 • Sport Direct – Helsingør
 • Strejf Restaurant & Bar
 • Vi samler hele Helsingør
 • Værftets Madmarked